1. pl
 2. de
Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka Prywatności

Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna:

Administrator przekazywanych danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę SKANDER Wyposażanie Firm, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingu – o ile zostaną wyrażone odpowiednie zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

Firma SKANDER Wyposażanie Firm pozyskuje dane osobowe Klientów bezpośrednio od Klientów w procesie rejestracji w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm , a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientów.

Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej) są przetwarzane przez SKANDER Wyposażanie Firm:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i jej należytej realizacji przez SKANDER Wyposażanie Firm na rzecz danego Klienta,

obsługi roszczeń Klientów, związanych z zawartą Umową,

 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

w celu rejestracji w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm,

w celach marketingowych, w tym profilowania, obejmujących przekazywanie informacji o promocjach, produktach lub ofertach specjalnie dedykowanych Klientom,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SKANDER Wyposażanie Firm takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu firmy SKANDER Wyposażanie Firm, przeciwdziałanie nieprawidłowościom,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, firma SKANDER Wyposażanie Firm przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego firmy SKANDER Wyposażanie Firm:

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów SKANDER Wyposażanie Firm tj. w przypadku: ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, uczestnictwem lub działaniem programu lojalnościowego SKANDER Wyposażanie Firm,

tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji funkcji sklepu SKANDER Wyposażanie Firm, oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia obsługi klienta,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych potwierdzana jest przez Klienta poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności strony i sklepu firmy SKANDER Wyposażanie Firm oraz przez zaznaczenie odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronach Sklepu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, uczestniczenia przez Klientów w ewentualnych programach lojalnościowych SKANDER Wyposażanie Firm, korzystania z rabatów lub otrzymania informacji o promocjach, w tym o ofertach specjalnych.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dane osobowe Klientów SKANDER Wyposażanie Firm, może przekazać:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu SKANDER Wyposażanie Firm i uczestniczącym w prowadzeniu i obsłudze sklepu internetowego SKANDER Wyposażanie Firm, ewentualnych programów lojalnościowych SKANDER Wyposażanie Firm, w tym przy organizacji akcji marketingowych,
 • podmiotom świadczącym na rzecz SKANDER Wyposażanie Firm usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, spedycyjną lub kurierską.

W przypadku Klienta, korzystającego z elektronicznego sposobu płatności, SKANDER Wyposażanie Firm udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu dany rodzaj płatności w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm, wyłącznie w celu należytej realizacji umowy.

Firma SKANDER Wyposażanie Firm uzyskuje dane osobowe Klientów również z innych platform prowadzących transakcje on-line (np. Allegro, eBay, OLX i.t.p) w celach związanych z przeprowadzaniem danej transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą Klienta.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane od Klientów dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy , a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją w sklepie firmy SKANDER Wyposażanie Firm będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta.

Dane Klientów przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego - przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Niektóre dane osobowe Klientów i inne informacje, przetwarzane przez SKANDER Wyposażanie Firm w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu firmy SKANDER Wyposażanie Firm, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane w celu profilowania, tj. w celu określenia preferencji Klientów i przygotowania informacji o promocjach, produktach lub ofertach dedykowanych poszczególnym Klientom. SKANDER Wyposażanie Firm wykorzystuje w tym celu internetowe narzędzia służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego SKANDER Wyposażanie Firm – tj. Google Analytics. Spółka Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Wobec wykorzystania informacji, stanowiących dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do firmy SKANDER Wyposażanie Firm.

Prawa Klientów względem przetwarzania danych osobowych

Klientom firmy SKANDER Wyposażanie Firm przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administrator do celów dla których zostały zebrane,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu SKANDER Wyposażanie Firm.

Wskazane uprawnienia Klient może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do firmy SKANDER Wyposażanie Firm – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. SKANDER Wyposażanie Firm jest uprawnione do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

Możliwość skorzystania przez Klienta z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i obliguje SKANDER Wyposażanie Firm do zaprzestania przetwarzania danych do tego celu.

Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zabezpieczenia

SKANDER Wyposażanie Firm stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe :

 

SKANDER Wyposażanie Firm

Tel : +48 795 063 133

Tel : +48 509 063 133

Biuro :

Tel : +48 71 733 67 93

 

e-mail : skander@skander.com.pl ; coversun@coversun.pl

Strona firmowa i sklepu: www.skander.com.pl ; www.coversun.pl

 

Adres rejestrowy i korespondencyjny :

ul. Kamieńskiego 200/2 ;

51-126 Wrocław

Magazyn przeładunkowy :

Less Mess Storage - Wrocław

ul. Pełczyńska 19 ;

51-180 Wrocław

Dane identyfikacyjne :

NIP : 8991202452

Regon : 931041797

Konto firmowe dla sklepu :

Bank Millenium 

45116022020000000487645475

 

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? Skontaktuj się z nami !

Przesyłając swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

SKANDER Wyposażanie Firm  

Dostarczymy to co potrzebujesz