1. pl
  2. de

Dostawa

Zamówione towary dostarczane są wg indywidualnych uzgodnień, na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy określany jest od wartości i ilości zamówienia ale może być  ustalony indywidualnie w zależności od ilości zamówienia oraz odległości dostawy. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą. Adres dostawy rozumiany jest jako adres na terenie Polski z dokładnym oznaczeniem, kodem pocztowym, ulicą, numerem, numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru. Wyładunek z pojazdu oraz czynności związane, z wniesieniem do budynku, magazynu, rozpakowaniem, montażem należą do obowiązków Odbiorcy towaru.

Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy wpisać adnotację na dokument transportowy oraz sporządzić protokół zawierający stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być potwierdzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy transportowej.

Skander Wyposażanie Firm dołoży należytej staranności dla dotrzymania uzgodnionych warunków, ustalonego terminu dostawy. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem dostawy.

SKANDER Wyposażanie Firm  

Dostarczymy to co potrzebujesz